• Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

 • GEDRAGSREGELS VOETBALVERENIGING v.v. Groeneweg

  Inleiding

  V.V. Groeneweg wil er aan bijdragen dat al onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport

  vinden we belangrijk.

  V.V. Groeneweg wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Ons sportcomplex moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels.

  V.V. Groeneweg heeft een gedragscode opgesteld die hierbij kan helpen. Het bestuur, de

  commissies, de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke

  verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van

  gedragsregels. Bij overtreding van de regels zullen gepaste maatregelen worden besproken.

   

   

  Algemeen

  De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene

  gedragsregels (dus voor alle leden en ook bezoekers) en per doelgroep (spelers, trainers,

  begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke

  gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

   

   

  1          Doelstelling

  V.V. Groeneweg wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste

  elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te

  laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen.

  De 1e teams/elftallen/selecties spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van het voetballend vermogen en het verenigingsgevoel willen we ervoor zorgen dat VV

  Groeneweg een kindvriendelijke club is om trots op te zijn en waar de begeleiding positief

  en stimulerend is.

   

   

  1.1    Over wie gaat het?

  Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we

  normaal vinden en niet normaal vinden (normen en waarden). Eerst proberen we

  duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers,

  leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan

  gepaste maatregelen!

   

   

  1.2    Waarom een gedragscode?

  De sportwereld is de laatste jaren harder en agressiever geworden. De agressie rondomde velden neemt toe. Daarnaast worden kinderen mondiger en ouders veeleisender.

  Voldoende redenen om met elkaar een aantal afspraken te maken.

  2          Algemene gedragsregels

  We vragen nadrukkelijk aandacht voor gedragsregels tijdens en na de beoefening van de

  voetbalsport. Hieronder volgen een aantal algemene regels die zowel op het voetballen

  als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

   

  Wat zijn onze uitgangspunten?

  Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.

   

  Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal:

  • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers
  • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler
  • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander
  • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn
  • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt
  • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan
  • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen
  • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

   

  Op en rond het sportcomplex

  Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.

  Om die reden zijn er in de kleedkamers en elders op het complex Huisregels zichtbaar:

  • Schoenen buiten afkloppen
  • Niet met voetbalschoenen aan de kantine betreden
  • Douchen na wedstrijd verplicht – Na de training is advies
  • Na het douchen de vloer met trekker schoonmaken
  • Toiletten schoon achterlaten
  • Papier, kauwgom, modder, gras etc. in afvalbakken
  • Niet roken in de kleedkamer of gang
  • Gebruik de kleedkamers waar ze voor bedoeld zijn en houd deze netjes!!

   

  Denk buiten deze regels ook aan de volgende punten:

  • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op
  • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet – Zo verstoor je geen wedstrijd en/of training
  • Blijf als toeschouwer achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd
  • Fietsen plaatsen in de daarvoor bestemde rekken
  • Auto’s parkeren op het daarvoor bedoelde parkeerterrein
  • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex
  • De toegang naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden
  • Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken

   

  3              Gedragsregels voor de speler

  De spelers zijn, als de leden van V.V. Groeneweg, de kern van onze club.

   

  De speler:

  • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld
  • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden of meldt zich anderstijdig af bij trainer of leider
  • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig
  • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig
  • Draagt het voorgeschreven clubtenue
  • Heeft respect voor de tegenstander, de leider, de scheidsrechter en het publiek: deze mensen offeren hun vrije zaterdagochtend/middag ook voor jullie op!
  • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens
  • Geeft na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter en tegenstanders (altijd!) een hand
  • Is zuinig op alle materialen die de leden mogen gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers
  • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan
  • Na de wedstrijd douchen verplicht – Na de traing is advies
  • Helpt mee met schoonmaken, achterlaten van de kleedkamer, zowel thuis als uit
  • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan
  • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider;
  • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training
  • Gaat bewust en sportief om met de regels die bij voetballen gelden en waardeert  anderen zoals leiders, trainers, scheidsrechters en bestuurders die zich daarvoor inzetten
  • Draagt zijn steentje bij door vrijwilligerswerk te verrichten
  • Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder zich tijdig af te melden dan bepaalt de trainer of begeleider de te nemen gepaste maatregel
  • ·

   

   

  4           Gedragsregels voor de leider

  De begeleider:

  • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team
  • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders
  • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden
  • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter
  • Verzorgt eventueel in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden
  • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis
  • Verlaat als laatste de kleedkamer
  • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak)
  • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden
  • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van de wedstrijdgegevens (of de trainer)

   

  Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

  • Zorg draagt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis
  • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt
  • Deel neemt aan leider/trainer-avonden en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd
  • Het wasschema en teamkleding bewaakt
  • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers en ouders (GroepsApp)
  • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de HJO (of jeugdcoördinator), contactpersoon of bestuurder van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht

   

   

  5          Gedragsregels voor de trainer

  De trainer:

  • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, begeleiders en medetrainers
  • Brengt spelers passie bij voor het spel
  • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.)
  • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen
  • Heeft beschikking over de door de vereniging bescikbaar gestelde materialen
  • Zorg ervoor dat deze compleet en netjes op de daarvoor bestemde plaats weer worden opgeruimd na de training/wedstrijd
  • Volgt de instructies voor de veldverlichting zoals aangegeven op de schakelkast

   

  Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

  • Controle houdt op schoonhouden van de kleedkamers;
  • Er op toeziet dat veldverlichting tot een minimum beperkt wordt en na de wedstrijd/training uitgeschakeld wordt
  • Deel neemt aan leider/trainer-avonden en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd
  • Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen
  • Bij afgelasting of wijziging van een training – na weerscode of overleg met HJO – zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers (GroepsApp)
  • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de HJO (jeugdcoördinator, contactpersoon of bestuurder van de vereniging)
  • Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht

   

   

  6          Gedragsregels voor de ouders / verzorgers van de jeugdspeler

  Bij onze vereniging willen we graag dat het gedrag en de invloed van de ouders/verzorgers langs de lijn positief en ondersteunend is

   

  De ouder/verzorger:

  • Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld;
  • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld
  • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding)
  • Laat de coaching van het team over aan de trainers en begeleiders
  • Onthoudt zich van commentaar op de scheidsrechter of spelleider (hij heeft altijd gelijk, ook als dat niet zo lijkt!)
  • Blijft positief, juist bij verlies. Winnen is leuk, maar verliezen hoort er ook bij
  • Gaat niet in discussie met de leider en de scheidsrechter, zeker niet in aanwezigheid van kinderen.
  • Heeft u iets te bespreken: doe dat op de goede plaats met de juiste personen – De trainer/leider, of als er geen oplossing is met de HJO
  • Praat ook thuis over wedstrijden en trainingen; het is voor kinderen fijn om over ervaringen en belevenissen te kunnen praten.

   

  Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

  • Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team
  • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd
  • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd
  • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd;
  • Er op toe zien dat zoon/dochter respect heeft voor medespelers, leiders en trainers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders
  • Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de HJO (jeugdcoördinator, contactpersoon of bestuurder van de vereniging)!
  • ·

   

  7          Gedragsregels voor de vrijwilliger

  Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen

  in het slagen van de gedragscode. Ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

   

  De vrijwilliger:

  • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten
  • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger/bestuurder van de vereniging
  • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief
  • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk
  • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van V.V. Groeneweg

   

   

   

   

   

   

  8          Alcohol, tabak en drugs

  Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang.

  Om die reden vinden we het zeer belangrijke onderstaande zaken apart te noemen;

  • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen
  • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod c.q. royement van de vereniging
  • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor gepaste maatregelen

   

   

  9          Maatregelen

  Overtredingen van de gedragsregels leiden tot gepaste maatregelen, opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden deze naar omstandigheden en leeftijd aangepast.

   

  Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot gepaste maatregelen die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod. Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd. Deze alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting.

   

   

  Tot slot

   

  Onder het motto “Voetbal is en blijft een spelletje!” hanteren we bij V.V. Groeneweg de

  volgende basisopstelling:

  • Hebben we respect voor de scheidsrechter en de tegenstander
  • Respecteren we het werk van de onmisbare vrijwilligers en helpen een handje
  • Spreken we ELKAAR aan op verkeerd gedrag
  • Praten we MET elkaar en niet OVER elkaar
  • Genieten we van elkaars acties en accepteren elkaars fouten
  • Vloeken en schelden we niet en maken we geen racistische opmerkingen
  • Drinken we geen alcohol vóór, tijdens en direct na jeugdwedstrijden
  • Houden we de accommodatie netjes en schoon
  • Zijn we zuinig op de kleding, materiaal én kleedkamers (thuis én uit)
  • Houden we ons aan gemaakte afspraken
  • Veroorzaken we geen overlast op het complex en daarbuiten

   

  Met sportieve groet!

  Het bestuur