• Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

  Clips Fotografie

 • Aannamebeleid vrijwilligers vv Groeneweg

  Inleiding

  vv Groeneweg is een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en/of een bezoek aan de kantine. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

  Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

  Aannamebeleid

  Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zal het volgende beleid worden gehanteerd:

  ✓ De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedragsregels van vv Groeneweg. Je moet akkoord gaan voor de naleving hiervan.
  ✓ Mogelijk worden je referenties gecheckt. De club(s) waar je vandaan komt worden gebeld.
  ✓ Elke drie jaar verlangen we dat je een nieuwe VOG kan overleggen.
  ✓ Begeleiders en trainers van vv Groeneweg zijn of worden lid van de KNVB.

   

  Gedragsregels binnen de voetbalbranche

  Hieronder is een samenvatting gegeven van de gedragsregels die opgesteld zijn door NOC*NSF en van toepassing op onze voetbalbranche (KNVB):

  1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind/de sporter zich veilig kan voelen.
  2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die het kind/de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van het kind/de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 
  3. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover het kind/de sporter. 
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en het kind/de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
  5. De vrijwilliger mag het kind/de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat het kind/de sporter en/of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
  6. De vrijwilliger onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook. 
  7. De vrijwilliger zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met het kind/de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
  8. De vrijwilliger heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt – het kind/de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van het kind/de (jeugdige) sporter behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
  9. De vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van het kind/de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
  10. De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij het kind/de sporter is betrokken. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 
  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen